Recursos de cassació

El Tribunal Suprem és un dels pocs tribunals inaccessibles per a la major part dels advocats, ja que tan sols un 35% dels recursos de cassació aconsegueixen ser admesos a tràmit. Això es deu que només existeixen quatre portes d’entrada a l’Alt Tribunal: que la quantia del plet sigui superior a 600.000 euros, que el procés versi sobre la protecció de drets fonamentals, que la controvèrsia tingui interès cassacional o que al llarg del procediment s’hagi comès una infracció processal greu. Per demostrar que un assumpte mereix ser examinat pel Tribunal Suprem, el domini de la tècnica cassacional s’ha convertit en un factor clau.

A JAUSAS defensem que la tècnica cassacional s’ha d’aplicar des de la fase d’apel·lació per salvaguardar un possible recurs davant el Tribunal Suprem. Per això, cal utilitzar una mirada diferent a què tradicionalment s’aplica en els recursos ordinaris. Aquest nou enfocament serà crucial per situar les qüestions de més transcendència o novetat jurídica en el centre del debat de l’apel·lació.

El mètode de treball que seguim busca també preservar en el recurs d’apel·lació la quantia litigiosa, a denunciar de la forma oportuna les infraccions processals que es puguin haver produït i a anticipar els arguments sobre la separació de la doctrina del Tribunal Suprem. Un bon tractament processal en la segona instància pot permetre abordar més endavant davant l’Alt Tribunal una potencial lesió de la tutela judicial efectiva (article 24 de la Constitució), especialment en el seu vessant d’insuficient motivació jurídica de les resolucions judicials.

En altres ocasions, davant sentències que han donat la raó al nostre client, serà convenient aprofitar el tràmit d’oposició al recurs d’apel·lació per suplir incongruències omissives o reforçar una motivació jurídica que pot haver estat insuficient. Tot això amb l’objectiu final de mantenir el debat en un nivell que permeti maximitzar l’interès jurídic i processal del cas. Aquests exemples són una petita mostra de la necessitat d’abordar un plet en la seva globalitat amb un enfocament cassacional.

El nostre equip d’experts en litigació coneix en profunditat la tècnica cassacional, la casuística i la realitat dels criteris d’admissió a tràmit que aplica el Tribunal Suprem. Tot això ens permet oferir al client i al seu advocat un medi d’impugnació que no està a l’abast de qualsevol litigant.

Si té interès en saber quelcom més sobre recursos de cassació, faci clic a la següent informació en castellà aquí.

Com actuem?

Com actuem?