Fiscalitat

El que caracteritza a la normativa fiscal és que cada any es torna més complexa. A JAUSAS comptem amb un equip d’assessors que destaca per la seva capacitat tècnica i la seva versatilitat. Aquestes qualitats marquen la diferència en els projectes per als nostres clients.
Grups empresarials

Grups empresarials

 • Planificació i disseny d’estructures empresarials amb el seu assessorament fiscal continuat corresponent, per tal d’optimitzar la seva tributació directa i indirecta.
 • Assessorament i planificació fiscal de grups consolidats.
 • Assessorament en operacions d’adquisició i transmissió d’empreses i operacions de reestructuració empresarial (fusions, escissions, aportacions de branca d’activitat, canvi de valors).
 • Auditories fiscals.
 • Impacte de polítiques retributives de directius i empleats.
 • Assessorament en preus de transferència.
 • Assessorament fiscal en operacions immobiliàries.
 • Assessorament fiscal en operacions de cessió d’intangibles “patent box”.
 • Optimització fiscal amb productes innovadors com inversions cinematogràfiques.
Patrimonis

Patrimonis

 • Planificació fiscal per optimitzar la tributació a nivell de persona física (IRPF, Impost sobre el Patrimoni).
 • Assessorament fiscal en matèria d’herències i donacions.
 • Planificació fiscal per a l’aplicació dels beneficis fiscals de l’empresa familiar en l’Impost sobre el Patrimoni i en l’Impost sobre Successions i Donacions.
 • Assessorament fiscal de persones físiques estrangeres amb patrimonis anés del país que traslladen la seva residència a Espanya.
Fiscalitat internacional

Fiscalitat internacional

 • Planificació fiscal d’inversions i estructures empresarials estrangeres a Espanya, així com d’inversions i estructures empresarials d’origen espanyol a l’exterior.
 • Creació de societats hòlding espanyoles (ETVE).
 • Aplicació de convenis per evitar la doble imposició internacional.
 • Planificació fiscal d’expatriats i de treballadors estrangers desplaçats a Espanya.
Inspeccions i procedimients tributaris

Inspeccions i procedimients tributaris

 • Assistència en inspeccions tributàries.
 • Assistència davant els òrgans de recaptació per a la tramitació de fraccionaments i ajornaments de deutes tributaris.
 • Consultes davant la Direcció General de Tributs.
 • Recursos administratius, econòmico-administratius i contenciós- administratius.