Competència

La nostra activitat en aquest àmbit se centra en qüestions relacionades amb el mercat interior i l’àmbit de la normativa sobre competència, tant nacional com de la Unió Europea. El nostre equip especialitzat en Dret de la Unió Europea i de la Competència ha participat en una àmplia gamma de casos actuant davant la Direcció General de Competència de la Comissió Europea, la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència i les autoritats de les Comunitats Autònomes. D’altra banda, els nostres professionals han realitzat informes en relació amb la incidència de la regulació en l’estructura competitiva i diferents estudis per a les autoritats de la Competència.
Assessorament

Assessorament

 

  • Defensa de la Competència tant a nivell espanyol com europeu, en particular, respecte a acords i pràctiques restrictives de la lliure competència, abús de posició de domini i concentracions d’empreses.
  • Incidència de la normativa de Competència en contractes mercantils.
  • Notificació de concentracions empresarials a les autoritats de defensa de la competència nacionals i europees.
  • Auditories internes sobre compliment de la normativa espanyola i europea de defensa de la competència.
  • Competència deslleial.
  • Procediments davant les autoritats de defensa de la competència i dels tribunals espanyols i europeus.
  • Formació in-house.
  • Impacte de la regulació existent en l’estructura competitiva del mercat.