Dret administratiu

En JAUSAS els nostres clients obtenen assessorament jurídic sobre totes les matèries de Dret públic, tant a nivell estatal, autonòmic com local i, en especial, amb relació a l’obtenció de tota mena de concessions, llicències i autoritzacions en qualsevol branca de les Administracions Públiques així com per al finançament, organització o creació d’ens públics, empreses públiques i organismes autònoms.
Sectors regulats

Sectors regulats

 • Assessorament i configuració de models de privatització i finançament de serveis o infraestructures públiques
 • Desenvolupament dels aspectes jurídics de projectes PPP i PPI i, en general, d’implantació d’infraestructures públiques (de caràcter viari, ferroviari, portuari, aeroportuari, o un altre tipus de serveis), amb participació del sector privat.
 • Defensa jurídica en tota mena de procediments administratius sancionadors i procediments expropiatoris.
 • Assessorament per a la sol·licitud de subvencions i ajuts tant de la Unió Europea com estatals.
Contratació pública i infraestructures

Contratació pública i infraestructures

 • Assessorament en totes les fases de procediments de contractació pública (licitació, oferta, negociació i posterior execució de contractes públics), tant a empreses privades com a entitats pertanyents a l’Administració Pública.
 • Negociació i assessorament en relació amb les diferents formes de col·laboració amb l’Administració per a la realització de qualsevol projecte empresarial.
 • Concessions administratives.
 • Assistència en projectes i obres d’infraestructura als sectors de transports, energia i telecomunicacions.
 • Negociació i conclusió de contractes de finançament per a la construcció d’infraestructures públiques o el subministrament d’equips.
 • Creació d’aliances d’empreses, UTE’s i altres tipus d’acords de col·laboració entre empreses privades per a la realització de projectes d’infraestructures.
 • Assessorament a entitats públiques en la redacció de Plecs de Clàusules Administratives i altres documents contractuals.
 • Assessorament a empreses privades en la negociació i seguiment dels seus contractes de construcció o enginyeria, tant si són adjudicatàries com sotscontractistes en projectes d’infraestructures.
 • Direcció lletrada en procediments administratius i davant la Jurisdicció Contenciós – Administrativa derivats de procediments de contractació pública i / o de l’execució de contractes públics.
Procediment de responsabilitat patrimonial de l'administració

Procediment de responsabilitat patrimonial de l'administració

 • Assessorament i tramitació de tota mena de llicències i autoritzacions.
 • Defensa jurídica en tota mena de procediments administratius sancionadors i procediments expropiatoris.