Mercè Ribatallada

  • Associada
  • VCARD
  • Àrees de pràctica: Dret mercantil, Empresa familiar, Fusions i adquisicions, Gestió de conflictes
  • Al llarg de la meva carrera he prestat assessorament a empreses tant a nivell nacional com internacional, oferint un acompanyament en les qüestions legals que puguin sorgir, amb un enfocament centrat en entendre les necessitats del client, conèixer les especialitats del seu sector, mantenir una relació propera, i tot per poder oferir en cada moment les solucions adequades. El meu assessorament en aquest àmbit s'ha desenvolupat en la seva major mesura en la negociació i redacció de contractes mercantils i intervenció en tota classe d'operacions societàries i d'inversió. Dins dels sectors en què he prestat assessorament legal es troben, entre altres, el sector de la indústria farmacèutica, sector retail, empreses immobiliàries, constructores i prestadores de serveis d'arquitectura i enginyeria, sector tecnològic i internet.

    Alhora, he desenvolupat una àmplia experiència en matèria de dret immobiliari i de la construcció, resolent consultes i oferint solucions legals, així com intervenint en projectes de diferent índole dins d'aquest camp.

    La meva formació ha tingut una important especialització en dret processal, i la meva pràctica professional també s'ha desenvolupat en aquest àmbit, havent intervingut en tota classe de procediments judicials, assumint la direcció lletrada del client davant les jurisdiccions civil i mercantil, i en totes les seves instàncies . Així mateix, compto amb formació i experiència en relació als instruments internacionals i comunitaris aplicables en aquesta matèria, havent intervingut en procediments transfronterers, i coneixent les seves especialitats procedimentals.

    El meu coneixement transversal i capacitat per intervenir tant en l'assessorament i fases de negociació i contractació, així com per intervenir en totes aquelles qüestions litigioses que poguessin derivar, aporten un valor afegit als meus serveis. Així, intento oferir un enfocament més ampli, sempre partint de les especificitats del client (a nivell sectorial, cultural, organitzatiu), i tenint en compte qüestions d'ordre mercantil, contractual, dret comunitari i internacional, així com qüestions d'ordre processal, i la interconnexió que pot existir en totes aquestes qüestions amb les seves respectives implicacions legals.